WVA Sharks

De Wilde Vaart van Scout­ing Jut­ters Willem­so­ord zijn jon­geren tussen de15 en 19 jaar. Iedere zater­dag­mid­dag van 13:00 tot 16:00 hebben we opkomst bij de Posei­don (ons wachtschip), waar we zeilen, roeien of wrikken. In de win­ter gaan de boten de loods in voor onder­houd. Dit doen wij op onze locatie de Guldemond.het-logo.fw.png

De Wilde Vaart zijn jon­geren die door hun leeftijd meer zelf­s­tandigheid kri­j­gen. Ze maken ook hun eigen plan­ning en kun­nen deze altijd nog aan­passen. Dit kan lei­den tot de leuk­ste uit­jes of pro­jecten. Er zijn begelei­ders bin­nen de groep. Deze helpen met het bedenken en organ­is­eren van pro­jecten. Het belan­grijk­ste is dat je plezier hebt!

843acc9f-2208-4061-b922-4d4b1c94d2a7.JPG

 De Wilde Vaart is actief op aller­lei gebieden, zo hebben we meerdere   malen per   jaar kamp op ver­schil­lende locaties. Hier­bij kan je denken aan   sur­vivallen op de   Veluwe, tot zeil­wed­stri­j­den op de grote Friese meren.

 Je kunt bin­nen scout­ing aller­lei doc­u­menten behalen. Je kunt je zeil­   brevet halen,   je kan motor­dri­jver wor­den en nog veel meer! De Wilde   Vaart hebben door instroom van de zeev­erken­ners veel ervar­   ing met   deze zaken en kun­nen jou dus gemakke­lijk de fijne kneep­jes leren.

 Om alvast te kijken wat wij een beetje doen, kun je onze Face­bookpag­ina bek­ijken. Hierop plaat­sen wij om de     zoveel   tijd infor­matie van kam­pen of foto’s ervan.

 

Je mag 4 dagen gratis komen kijken. Dit omdat iedere opkomst anders is. Hebben we je inter­esse gewon­nen? 
Stuur dan een mail naar sharks@jwdenhelder.nl