Stormvogels Wacht

Water­scouts zijn scouts te water. Het pro­gramma is dan ook gebaseerd op aller­lei wat­er­ac­tiviteiten zoals zeilen, roeien en wrikken.

Naast zeilen en roeien kri­j­gen water­scouts natu­urlijk ook the­o­rieles van het zeilen en roeien,de regels op het water en EHBO. Tochten, routetech­nieken met GPS, er is genoeg te doen.
Boven­dien bli­jft er altijd tijd over voor sport en spel met medescouts. 
Uitein­delijk behaal je ook nog eens je zeildiploma’s.

Bin­nen de speltak zijn de water­scouts verdeeld in bakken.

Elke bak heeft een groepje van meestal 5 a 6 kinderen.

Deze bak vormt de beman­ning van een vlet, waar­bij de boots­man de lei­d­ing heeft over de vlet en de kwartier­meester deze daar­bij helpt.

Door het verde­len van een speltak in bakken, leren de Zeev­erken­ners samen te werken en ver­ant­wo­ordelijkheid dra­gen.
Immers ook op momenten dat er onenigheid is bin­nen de bak, zal de boots­man moeten zor­gen dat de boot bli­jft varen.
Juist omdat er bij de boots­man en kwartier­meester best wel veel ver­ant­wo­ord­ing ligt, zijn de leefti­jds­gren­zen van de speltak vaak naar boven aangepast.

Bij het varen in de zomer word gebruik gemaakt van de lelievlet (we zijn in het bezit van 7 vlet­ten, sleper en wachtschip), een stalen vlet van 5,60 meter lang met 12,5 m2 zeil.

Deze is uit­stek­end om te leren varen, omdat de vlet sterk is en veel kan hebben (onzinkbaar).

Boven­dien zal de lelievlet zelden omslaan en is het dus een veilige manier om de kinderen te leren zeilen en roeien.

Eens per jaar, met Hemel­vaart wor­den door de Admi­raliteit de water­vier­daagse geor­gan­iseerd. 
De bakken stri­j­den dan voor een plek op de lan­delijke scout­ing zeil­wed­stri­j­den. Een belan­grijk ele­ment is ook gezel­ligheid. Daar­naast is er ieder jaar een dag­tocht en een roei– en/​of wrikwedstrijd.

Voor de water­scouts is het zomerkamp het hoogtepunt van het jaar. De Friese Meren bieden zeer veel ruimte en vaak ons­tu­imig weer. De water­scouts zijn er dan met het wachtschip Posei­don te vinden.

Indien uw inter­esse is gewekt kunt u altijd vri­jbli­jvend een keer komen kijken tij­dens een opkomst op zaterdagochtend.

Lijkt je dit wat kom dan naar ons wachtschip op zater­da­gen van half april tot begin novem­ber aan het Nieuwe werk te Den Helder van 9.30 — 12.30.

In de overige maan­den draaien wij op het club­huis Scoutin­gulde­mond aan de C. G. Geusstraat 59 in Den Helder.

De eerste vier keer zijn geheel vrij om te kijken. Dus kom gerust langs!!

 

Voor vra­gen kunt u mailen naar: stormvogels@jwdenhelder.nl