De Troep

Een gezel­lige bende

Jon­gens en meis­jes van 11 tot en met 15 jaar kun­nen zich thuis voe­len bij de Scouts van Jut­ters Willem­so­ord. Alle thema’s van Scout­ing komen hier naar voren: buiten­leven, pio­nieren, cul­tuur, samen­werken en samen­leven, routetech­nieken en ont­dekkin­gen, weten­schap, sport en spel, maatschap­pij, muziek… elke week is er weer wat nieuws te beleven, elke week is weer anders. En omdat Scouts toch al een stukje ouder zijn dan Bev­ers of Welpen , moeten ze ook veel meer zelf­s­tandig doen.

Scouts, wat zijn dat?

Scouts zijn de ont­dekkingsreizigers bin­nen Scout­ing. Ze ont­dekken de wereld elke keer een beetje meer en proberen die meteen een beetje leef­baarder te maken, zoals de Scoutswet het zegt.

Daar­naast ben je op deze leeftijd ook druk bezig met het vor­men van je eigen mening en het ont­dekken van je eigen tal­en­ten. Hierin zal het Scout­spro­gramma alleen maar stim­uleren en aan­moedi­gen. Alleen of samen met je groepsgenoten ga je op reis door je (eigen) wereld, en je lei­d­ings zullen je zo goed mogelijk begelei­den en helpen. Maar je moet het meeste toch samen doen met je patrouille! Want dat is een van de belan­grijk­ste onderde­len van de Scouts: samen­werken aan je eindresultaat.

Wat je moet weten van de Scouts

De Scouts hebben elke zater­dag hun pro­gramma van 14.00 tot 16.30 uur. Alleen de eerste vri­jdag van de maand hebben we opkomst van 19.00 tot 21.00 uur zodat we avond­spe­len kun­nen doen.

Als er andere pro­gram­mati­j­den zijn, geven we dit tijdig door. Naast de bek­ende scouts­blouse en de groeps­das hoort een blauwe broek en een stel ste­vige schoe­nen bij het uni­form. Het is het raadzaam kled­ing aan te trekken die vies mag wor­den of waar­van het min­der erg is als deze schade oplopen. Het kan er af en toe wild aan toe gaan. Ook is het belan­grijk om op de brand­vei­ligheid van kled­ing te let­ten. Eve­neens is het aan te raden om mobielt­jes, MP3-​spelers en juwe­len thuis te laten. Op scout­ing heb je er over het alge­meen niets aan (ten­zij er spe­ci­aal om gevraagd wordt) en de verzek­er­ing dekt schade of ver­lies van deze din­gen absoluut niet en wij ook niet.

Als je met de Scouts mee wilt doen ga je eerst een keer of vier mee om te kijken of je het echt leuk vindt het is immers elke week weer anders. Als je dan echt bij de Scouts wilt, moet je wor­den ingeschreven en kan je na een paar weken wor­den geïn­stalleerd. De lei­d­ing van de Scouts kan daar veel meer over vertellen.

 

Op kamp

De Scouts gaan min­i­maal 1x per jaar een week op kamp. Meestal is dat in de zomer­vakantie en gaan dan een week lang kam­peren op een scout­ingter­rein. Daar­naast zijn er door het jaar heen nog enkele andere activiteiten waar de Scouts aan mee doen, zoals de Regionale Scout­ing Wed­stri­j­den (op kamp zon­der je lei­d­ing!) of de HIT. Of andere week­end­kam­pen. Daar­naast hebben de Scouts ook regel­matig activiteiten buiten het scout­ingge­bouw, waar­door er een stukje gefi­etst of gereisd moet worden.

 

In het kort

Voor jon­gens en meis­jes van 11 tot en met 14 jaar

Op zater­dag van 14.00 tot 16.30 uur, of de 1e vri­jdag van de maand van 19.00 tot 21.00 uur. maar ook regel­matig daar omheen

Uni­form: scouts­blouse, groeps­das, blauwe broek en ste­vige schoe­nen. Het moet wel tegen een stootje kunnen.

email: detroep@jwdenhelder.nl