Argonauten Wacht

Leeftijd: 11 tot 16 jaar

Opkomst: Elke zater­dag van 13:00 tot 16:00 uur

In de win­ter op ons club­huis Scoutin­gulde­mond aan de C.G.Geusstraat 59

In de zomer op ons wachtschip Posei­don aan het Nieuwe werk, rechts van de Koopvaardersschutsluis.

Con­tact­per­soon: Sander Scholten

Email: argonauten@jwdenhelder.nl

 

Wie zijn de Arg­onauten?

De Arg­onauten zijn de mid­dagzeev­erken­ners met jon­gens en mei­den. Op zater­dag­mid­dag komen wij bij elkaar. Een gezel­lige boel die gaat zeilen, roeien, sur­vivallen, kam­peren, ravot­ten, pio­nieren en nog veel meer! Het doel van ons pro­gramma is heel veel lol maken en lachen.

Wat doen wij zoal?

Naar buiten! Trek de deur achter je dicht en ga de wereld verken­nen. In de zomer doen we dat let­ter­lijk door met onze vlet­ten het water op te gaan. Leren zeilen, roeien en wrikken kan je het beste leren, door veel te doen. In de Win­ter doen we sur­vivallen, botenon­der­houd en alle leuke din­gen waar we van de zomer niet aan toe komen. In de win­ter bij het club­huis, in de zomer bij het wachtschip.

 

En wat kan jij van Scout­ing verwachten?

Er is ruimte voor iedere Scout. Daarom is Scout­ing ook zo veelz­i­jdig; Slapen in een tent, Koken op je eigen vuurtje. Pan­nenkoeken bakken, varen, bruggen bouwen van touw en hout, zin­gen, kam­peren onder een zeiltje, lokgeuren maken, verass­ings– uit­jes…… je kunt het zo gek niet bedenken. We hebben per maand ongeveer 3 “nor­male” opkom­sten waarin we dit soort leuke din­gen doen en 1 “aparte” opkomst.

Er is vast iets voor jou smaak te vin­den en als je nog ideeën hebt, dan horen wij die graag! Wan­neer jij een onder­w­erp erg leuk vind, kun je je hier meer in verdiepen. Je kunt aan de hand van een aan­tal (indi­vidu­ele) opdrachten laten zien wat je kunt en hier­mee een insigne verdienen.

Het is belan­grijk om je stem te laten horen, je eigen mening ontwikke­len. Je eigen plan maken en uitvoeren!

Kam­pen

Maar als klap op de vuurpijl zijn er de “spe­ciale” opkom­sten. Zo kun­nen de liefheb­bers in de win­ter mee te sur­vivallen. Koken en sto­ken op houtvuur, waar­voor je het hout zelf nog moet hakken, geen luxe wc, geen douche, of stromend water. Back to basic, maar natu­urlijk zul je veel avon­turen beleven!

Tij­dens de hemel­vaart gaan wij met alle zeev­erken­ners van Den Helder tot Dirk­shorn op kamp. Wij noe­men dit water4daagse. We meten overdag onze krachten met de andere zeev­erken­ners met roeien, wrikken en zeilen, maar zodra we weer op het kampter­rein zijn spe­len we broed­er­lijk een potje ruigby (niet vout gespelt!) met elkaar, ook een geza­men­lijke dagtocht.

In de zomer gaan we natu­urlijk ergens met ons wachtschip m.s Posei­don naar toe om daar de wateren te verken­nen en avon­turen te beleven. In een thema naar keuze.

 

Wat kan je van de staf verwachten?

De lei­ders zijn eigen­lijk de reislei­ders van jouw ont­dekkingsreis. Zij laten je zien hoe het moet. Zij wijzen je de weg of laten zien hoe je hem zelf kunt vin­den. Ze maken jouw avon­tuur mogelijk.
Ze proberen er bijvoor­beeld voor te zor­gen dat er een toffe plek voor het zomerkamp gere­serveerd is. Dat er hout is om vuur te sto­ken. Dat er ten­ten zijn. Dat er een plan is voor wat jul­lie gaan doen. Dat het veilig is wat jul­lie doen. O ja, en ze doen het voor hun plezier. Dus je hebt kans dat ze ook wel eens iets geks doen. “chaos is ook structuur”is hun motto. Niks van hun gekkigheid aantrekken hoor. Doe gewoon gezel­lig mee!