Poseidon Onderhouds Team

De naam zegt het al een beetje, “Posei­don” onder­houds Team (POT).
Het is een fanatiek groepje mensen die zich inzet voor het onder­houd van M.S. “Posei­don”.
Het is schip is gebouwd in 1930 en daarmee al een behoor­lijk oude dame.

pot-team.jpg

 

v.l.n.r: Dave Zwart, Peter van Doorn, Edwin Steen­mei­jer, Robert Angevare, Kevin Kooi­j­man en Ger­ard Steigstra.


Sinds 1987 is zij met veel werkza­amhe­den omge­toverd van vrachtschip tot wachtschip. Als wachtschip moet het schip aan andere vei­lighei­d­seisen vol­doen, dan als vrachtschip. Er wordt door het Posei­don” Onder­houds Team altijd hard gew­erkt om het schip aan te passen aan de eisen en onze wensen. Eigen­lijk is het zo dat een schip nooit af is. (koop een boot en werk je dood!)

 

Iedere zater­dag komt het POT bijeen bij de Kooi­js­luis (vaste lig­plaats, aan de Oos­t­o­ev­er­weg) om weer verder te gaan met het onder­houd. Om het schip in goede staat te houden, wordt er op zater­dag altijd gew­erkt aan boord van de Poseidon.

Soms zijn de pro­jecten zo groots; — denk aan ver­vang­ing van de gen­er­a­tor, stu­urhuis, revis­eren hoofd­mo­tor, nieuwe slaapverbli­jven, nieuwe keuken of watertanks–

Dat zijn pro­jecten die wat langer duren en soms ook op andere dagen, dan de zater­dag plaats vinden

 

Gelukkig hebben we hand­ige mensen bij onze verenig­ing want ook de lei­d­ing van het water­w­erk wordt wel eens ingeschakeld bij grote pro­jecten; schilderen slaapverbli­jven of ruim. Het POT houdt de alge­hele coör­di­natie in han­den. Gezel­lig om te doen en we maken met elkaar veel zichtwerk.

 

Naast het klussen aan het schip, zodat hij KAN varen, moeten er ook mensen zijn die met het schip MOGENvaren. Een aan­tal mensen van het “Posei­don onder­houds team hebben ook een vaar­bevoegdheid. Bij kam­pen of andere activiteiten dra­gen zij zorg voor het varen met het schip.

 

Zoals je hier boven kan lezen, de werkza­amhe­den zijn behoor­lijk uiteen­lopend Lijkt het je leuk om te klussen of een rondlei­d­ing te kri­j­gen aan boord van ons wachtschip. Kom langs op zaterdag!